اخبار
کارگاه اثربخشی پژوهش
1401/10/13
کارگاه اثربخشی پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار میکند...

ادامه خبر
وبینار نحوه اخذ گرنت های بین المللی
1401/10/04
وبینار نحوه اخذ گرنت های بین المللی

معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می نماید...

ادامه خبر
کارگاه اخلاق در نشر
1401/09/14
کارگاه اخلاق در نشر

مرکزتحقیقات بیماریهای واگیر با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار میکند..

ادامه خبر

Database
E-Books
Free Medical Resources
Journal
Local Resources
Multimedia
Nopa