کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال


کتابخانه مرکزی برگزار می کند:

ویژه دانشجویان رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهندسی بهداشت محیط و ایمنی کار، مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی

زمان: دوشنبه 29 آبان ماه 1402

مکان : سایت دانشکده بهداشت

مدرس: علیرضا پهلوان نصیرآبادی- کتابدار دیجیتال دانشگاه