دسترسی به پایگاه UP TO DATE


قابل توجه اعضاء هیات عمی ، دانشجویان و محققان دانشگاه

دسترسی به مجموعه پایگاههای Up To Date برقرار گردید.لطفاً جهت استفاده از این پایگاه ، حتماً از لوگو و لینک های موجود در کتابخانه مرکزی ، دیجیتال و سایر وب سایت های کتابخانه ای دانشگاه استفاده نمایید.