اطلاعیه


پیرو اعلام مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی به اطلاع می رساند آدرس دسترسی به دو مجموعه Journal Citation Reports(JCR) که در برگیرنده مقادیر Impact Factor  مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI است و نیز مجموعه(ESI)   Essential Science Indicators که ارائه کننده فهرست دانشمندان 1% پر استناد برتر، مجلات، موسسات و دانشگاههای مربوطه است. از آدرس های قبلی به دو آدرس جدید http://icr.clarivate.com و http://esi.clarivate.com تغییر یافته است. جهت استفاده از دو مجموعه فوق از طریق سایت کتابخانه الکترونیک به آدرس diglib.bmu.ac.ir، لینک منابع اطلاعاتی، لینک پایگاههای اطلاعاتی و یا آدرس های مستقیم فوق وارد شوید.