فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی کشور از بانک های اطلاعاتی


بنا به اعلام جناب آقای دکتر رضا ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، فهرست مجلات علوم پزشکی که در چهارسال گذشته از بانک های اطلاعاتی pubmed  و scopus خارج شده اند به شرح ذیل جهت اطلاع اعلام میگردد.

فهرست مجلات خارج شده از scopus
فهرست مجلات خارج شده از pubmed